Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/ 16mm Panasonic WEG3023SW/ WEG3023