Mặt dùng cho 3 thiết bị Panasonic (Halumie) WEVH68030