Mặt dùng cho 6 thiết bị Panasonic (Halumie) WEVH68060