Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che Panasonic WEV1181SW/ WEV1181 – 7SW/ WEV1181/ WEV1181-7