Thiết bị chuyển tiếp (BS-TYPE) Panasonic 20A WBC7010